SPLOŠNI POGOJI

Člen 1: Splošna določba

Sedanji splošni pogoji veljajo za vse ponudbe, ki jih je predložila PaperMints S.A., pa tudi za skupno število pogodb in pogodb, sklenjenih med PaperMints S.A. in stranko, ne glede na kakršne koli nasprotujoče si določbe ali možne pogoje stranke.
Vsako naročilo pomeni sprejem stranke brez pridržkov glede sedanjih pogojev.

2. člen: ponudba-naročilo-potrditev

2.1 Razen če ni drugače določeno, PaperMints S.A. velja za svoje ponudbe za največ en mesec.
2.2 Vsa naročila so za stranko nepreklicno zavezujoča in jih ni mogoče preklicati niti preden jih sprejme družba PaperMints S.A.

Naročila sprejemamo šele po pisni potrditvi s strani PaperMints S.A.
V primeru neskladnosti med ponudbo in potrditvijo naročila se šteje, da se je stranka strinjala z njeno vsebino, če v osmih dneh po prejemu ni pisno obvestila o svoji zavrnitvi ali morebitnih pridržkih.
Naročila, ki so jih rezervirali naši predstavniki, in odločitve slednjih za družbo PaperMints S.A. niso zavezujoče do pisne potrditve s strani PaperMints S.A.

3. člen: Cene

Cene, navedene v potrditvah naročila PaperMints S.A., so priporočene cene.
Blago in storitve se fakturirajo po ceni, veljavni na dan odpreme, to je od izročitve prevozniku.

4. člen: Obdobja dobave

Navedeni roki dostave so okvirni in stranka v primeru njihovega neupoštevanja nima regresa.

5. člen: Sprejem – Dostava – Odprema

5.1 Pošiljanje in dostava sta vedno na strani stranke brez kakršne koli odgovornosti za PaperMints S.A., saj se šteje, da je blago dostavljeno ob izstopu iz skladišč ter sprejeto in sprejeto samo v naših skladiščih; to velja tudi, če bi na zahtevo stranke blago prevažali do kraja, ki ga je navedla stranka. V slednjem primeru PaperMints S.A. stranki zaračuna davke ter stroške zavarovanja, poštnine in pakiranja, za katere veljajo sedanji splošni pogoji, zlasti določbe iz člena 7. Sprejem se nanaša tudi na uporabljeni način pakiranja.

5.2 Vsako dostavo mora naročnik prejeti v pisni obliki s podpisom dvojnika dobavnice.

6. člen: Pritožbe – odgovornost

6.1 Vse pritožbe je treba poslati s priporočeno pošto v 8 dneh po dostavi. Nobena pritožba stranke nikoli ne pooblasti za nadomestilo ali začasno ustavitev plačila neporavnanih računov.
6.2 V vsakem primeru je odgovornost PaperMints SA omejena na odpravo pomanjkljivosti, nadomestitev blaga, znižanje cene ali povračilo slednjega, z izrecno izjemo plačila morebitne odškodnine. , tudi v primeru resnih napak.

7. člen: Plačilo

Če ni pisno določeno drugače, se računi plačujejo v evrih z nominalnim zneskom brez popusta.
Čekov ne sprejemamo. Mednarodna plačila je treba opraviti na naš račun IBAN, ne da bi morali plačati bančne stroške.

8. člen: Višja sila

Primeri višje sile zakonito in brez obveznosti odškodnine PaperMints S.A. sprostijo vso odgovornost v zvezi z roki dostave. V primeru delne ali popolne prekinitve dela si PaperMints S.A. pridržuje pravico, da prekine ali zmanjša dogovor ali nadaljuje njegovo izvajanje, podaljšano za obdobje, ki ustreza trajanju takšne prekinitve, brez obveznosti odškodnine. Če se PaperMints S.A odloči za razveljavitev, je treba stranko o tem obvestiti s priporočenim pismom v roku enega meseca po dogodku, ki je privedel do te odločitve.

Poleg okoliščin, ki jih določa zakon, se kot okoliščine višje sile štejejo požari, poplave, slabe vremenske razmere, vojne, okvare strojev, stavke, pomanjkanje materiala ali prevoznih sredstev, pomanjkanje osebja … itd., Oviranje ali ovirajo proizvodnjo ali odpremo.

9. člen: avtorske pravice

9.1 Zaradi zakonskih določb o lastninskih pravicah umetnikov in nelojalni konkurenci vsi modeli, risbe in kompozicije, ki jih je oblikoval PaperMints S.A., ne glede na uporabljeno tehniko, ostanejo v njeni lasti in jih ni mogoče posnemati ali reproducirati. Njihovo razmnoževanje ali posnemanje brez predhodnega dovoljenja pomeni ponarejanje ali nelojalno konkurenco.

Dodelitev ali izdajanje računov za skladbe, filme, plošče ali negative ne pomeni nobenega odstopanja od predhodnega, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno.
9.2 Sestava, filmi, plošče, … so last podjetja PaperMints S.A.

10. člen:

Prodano blago ostane v lasti PaperMints S.A. do popolnega plačila računov.
Če je bil poslan ček ali kateri koli drug račun, se kot plačilo šteje samo dejansko unovčenje čeka ali prevzem računa.
Dostava blaga stranki ali prevozniku prenaša tveganja na kupca.
Če kupec iz kakršnega koli razloga noče sprejeti dostave, ima družba PaperMints S.A. upravičeno zahtevati vse stroške prevoza in skladiščenja ter vse druge stroške ali škodo, ki jo je neposredno ali posredno povzročila zavrnitev.

13. člen: Pristojnost

Vsak spor med strankami, ki izhaja izrecno, je v izključni pristojnosti sodišča Nivelles.