Wettelijke vermeldingen

PaperMints

Rue des Saules 52
1380 Ohain
Belgium

BE 0859 730 202

Algemende verkoopsvoorwaarden

Artikel 1:Reikwijdte van Algemene voorwaarden

 

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PaperMints S.A., evenals op het geheel van overeenkomsten en contracten tussen PaperMints S.A. en de klant, niettegenstaande eventuele tegenstrijdige bepalingen of mogelijke voorwaarden van de klant.
Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de klant zonder voorbehoud van de huidige voorwaarden.

Artikel 2: Aanbieding-Orderbevestiging

2.1 Tenzij anders overeengekomen, is PaperMints S.A. voor een periode van maximaal één maand aan haar aanbiedingen gebonden.
2.2 Alle bestellingen zijn onherroepelijk bindend voor de klant en kunnen niet worden geannuleerd, zelfs niet voordat ze zijn aanvaard door PaperMints S.A.

Bestellingen worden slechts geacht te worden aanvaard na schriftelijke bevestiging door PaperMints S.A.
In geval van non-conformiteit tussen een aanbieding en de orderbevestiging, wordt de klant geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van laatstgenoemde, indien hij niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk kennis heeft gegeven van zijn weigering of eventuele voorbehouden.
Bestellingen die zijn geboekt door onze vertegenwoordigers en de beslissingen van deze laatste zijn niet bindend voor PaperMints S.A. tot schriftelijke bevestiging door PaperMints S.A.

Artikel 3: Prijzen

Prijzen vermeld in de orderbevestigingen van PaperMints S.A. zijn richtprijzen.
Goederen en diensten worden gefactureerd tegen de prijs van het tarief dat geldt op de datum van verzending, d.w.z. van overdracht aan de vervoerder.

Artikel 4: Levertermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en de opdrachtgever heeft bij niet-naleving geen verhaal.

Artikel 5: Aanvaarding – Levering – Verzending

5.1 Verzending en levering zijn altijd op risico van de klant, zonder enige verantwoordelijkheid voor PaperMints S.A., aangezien goederen worden geacht te zijn afgeleverd bij het verlaten van de magazijnen en alleen ontvangen en geaccepteerd in onze magazijnen; dit geldt zelfs als wij, op verzoek van de klant, de goederen naar een door de klant aangegeven plaats zouden vervoeren. In het laatste geval worden belastingen, verzekerings-, post- en verpakkingskosten door PaperMints S.A. aan de klant gefactureerd en zijn ze onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden, in het bijzonder aan de bepalingen in artikel 7. De acceptatie betreft ook de gebruikte verpakkingswijze.

5.2 Elke levering moet door de klant of zijn lasthebber schriftelijk worden ontvangen door ondertekening van het duplicaat van de leveringsbon.

Artikel 6: Klachten – verantwoordelijkheid

 

6.1 Alle klachten dienen binnen 8 dagen na levering aangetekend te worden ingediend. Nooit machtigt enige klacht de opdrachtgever om betaling van openstaande facturen te compenseren of op te schorten.
6.2 In elk geval is de verantwoordelijkheid van PaperMints SA beperkt tot, naar eigen keuze, ofwel het verhelpen van opgetreden gebreken, de vervanging van goederen, het toekennen van een prijsvermindering of restitutie van laatstgenoemde, met de uitdrukkelijke vrijstelling van betaling van enige compenserende schadevergoeding. , zelfs in geval van ernstige storingen.

Artikel 7: Betaling

 

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn facturen betaalbaar in Euro, tot hun nominale bedrag, zonder korting.
Wij aanvaarden geen cheques, internationale betalingen dienen op onze IBAN rekening te geschieden, zonder bankkosten voor ons.

Artikel 8: Overmacht

Gevallen van overmacht die wettelijk en zonder enige verplichting tot schadeloosstelling zijn, ontslaan PaperMints S.A. van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de leveringstermijnen. In geval van gedeeltelijke of volledige stopzetting van het werk, behoudt PaperMints S.A. zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, te verminderen of de uitvoering ervan voort te zetten, verlengd met een periode die overeenkomt met de duur van een dergelijke onderbreking, zonder verplichting tot schadevergoeding. Indien PaperMints S.A. voor ontbinding zou kiezen, dient de klant hiervan per aangetekende brief op de hoogte te worden gebracht binnen een termijn van één maand volgend op de gebeurtenis die aanleiding gaf tot deze beslissing.

Afgezien van het geval voorzien door de wet, zal als overmacht worden beschouwd: branden, overstromingen, slechte weersomstandigheden, oorlogen, machinestoringen, stakingen, gebrek aan materiaal of vervoermiddel, tekort aan personeel … enz., Belemmering of belemmering van productie of verzending.

Artikel 9: Copyright

9.1 Vanwege de wettelijke bepalingen inzake artistieke eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie blijven alle modellen, tekeningen en composities ontworpen door PaperMints S.A., ongeacht de gebruikte techniek, haar eigendom en mogen ze niet worden nagebootst of gereproduceerd. De reproductie of imitatie ervan zonder voorafgaande toestemming vormt een vervalsing of een daad van oneerlijke concurrentie.

De overdracht of facturering van composities, films, platen of negatieven houdt geen afwijking van het voorgaande in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.2 Compositie, films, platen, … zijn eigendom van PaperMints S.A.

Artikel 10:

De verkochte goederen blijven eigendom van PaperMints S.A. tot volledige betaling van de facturen.
Als een cheque of een andere rekening is verzonden, wordt alleen de daadwerkelijke inning van de cheque of het incasseren van de rekening als betaling beschouwd.
De levering van de goederen aan de klant of aan de vervoerder draagt het risico over aan de klant.
Indien de klant om welke reden dan ook weigert de levering in ontvangst te nemen, heeft PaperMints S.A. het recht om alle kosten voor transport en opslag en alle andere kosten of schade die direct of indirect door de weigering zijn veroorzaakt, te vorderen.

Artikel 13: Jurisdictie

Elk geschil dat tussen de partijen ontstaat, behoort, bij uitdrukkelijke overeenkomst, tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Nijvel.