Wzmianki prawne

PaperMints

Rue des Saules 52
1380 Ohain
Belgium

BE 0859 730 202

OGÓLNE WARUNKI

Artykuł 1: Postanowienie ogólne

Article 1: General provision

Artykuł 2: Oferta-Potwierdzenie zamówienia

< /div>

2.1 O ile nie postanowiono inaczej, PaperMints SA jest związana swoimi ofertami maksymalnie przez okres jednego miesiąca.
2.2 Wszystkie zamówienia są wiążące dla klienta w sposób nieodwołalny i nie można ich anulować nawet przed ich przyjęciem przez PaperMints SA

Zlecenia są przyjmowane wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu przez PaperMints SA
W przypadku niezgodności oferty z potwierdzeniem zamówienia, uważa się, że klient wyraził zgodę na jego treść, jeśli w ciągu ośmiu dni od jego otrzymania nie powiadomił na piśmie o swojej odmowie lub ewentualnych zastrzeżeniach.
Zamówienia zarezerwowane przez naszych przedstawicieli i decyzje tego ostatniego są niewiążące dla PaperMints SA do czasu pisemnego potwierdzenia przez PaperMints SA

Artykuł 3: Ceny

Ceny wskazane w PaperMints SA potwierdzenia zamówienia są cenami sugerowanymi.
Towary i usługi fakturowane są po cenie obowiązującej w dniu wysyłki, tj. przekazania przewoźnikowi.

< /div>

Article 4: Periods of delivery

Podane terminy dostawy są orientacyjne i klient nie ma możliwości odwołania się w przypadku ich nieprzestrzegania.

< /div>

Artykuł 5: Odbiór – Dostawa – Wysyłka

5.1 Wysyłka i dostawa odbywają się zawsze na ryzyko klienta bez żadnej odpowiedzialności ze strony PaperMints SA, ponieważ towary uważa się za dostarczone w momencie opuszczenia magazynów, a odbierane i przyjmowane tylko w naszych magazynach; obowiązuje to nawet wtedy, gdy na życzenie klienta przewieziemy towar do miejsca wskazanego przez klienta. W tym ostatnim przypadku podatki oraz opłaty ubezpieczeniowe, pocztowe i opakowaniowe są fakturowane na klienta przez PaperMints SA i podlegają niniejszym ogólnym warunkom, w szczególności postanowieniom art. 7. Odbiór dotyczy również zastosowanego sposobu pakowania.< /p>

5.2 Każda dostawa musi zostać odebrana przez klienta lub obowiązkowo na piśmie poprzez podpisanie duplikatu dowodu dostawy.

Artykuł 6: Compaints – odpowiedzialność

< /div>

6.1 Wszelkie reklamacje należy składać listem poleconym w ciągu 8 dni od daty dostawy. Żadna reklamacja nigdy nie upoważnia klienta do rekompensaty lub wstrzymania płatności zaległych faktur.
6.2 W każdym przypadku odpowiedzialność PaperMints SA jest ograniczona do, według własnego wyboru, usunięcia powstałych wad, wymiany towaru, udzielenia obniżka ceny lub zwrot tych ostatnich, z wyraźnym zwolnieniem z zapłaty wszelkich odszkodowań odszkodowawczych, nawet w przypadku poważnych usterek.

Artykuł 7: Płatność

< /div>

O ile nie określono inaczej na piśmie, faktury są płatne w euro, w ich nominalnej kwocie, bez rabatu.
Nie akceptujemy czeków.Płatności międzynarodowe należy dokonywać w dniu nasze konto IBAN, bez kosztów bankowych dla nas.

Artykuł 8: Siła wyższa

Przypadki siły wyższej legalnie i bez obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności PaperMints SA z wszelkiej odpowiedzialności za okresy dostaw. W przypadku częściowego lub całkowitego przerwania pracy PaperMints S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej zmniejszenia lub kontynuowania jej wykonania, przedłużonego o okres odpowiadający okresowi przerwy, bez obowiązku odszkodowania. W przypadku, gdy PaperMints SA zdecyduje się na unieważnienie, klient powinien zostać o tym powiadomiony listem poleconym w ciągu jednego miesiąca od zdarzenia, które spowodowało podjęcie tej decyzji.

Oprócz przypadku przewidzianego przez prawo, jako okoliczności siły wyższej będą uważane pożary, powodzie, złe warunki pogodowe, wojny, awarie maszyn, strajki, brak materiałów lub środków transportu, brak personelu… itd., utrudnianie lub utrudnianie produkcji lub wysyłki.

< /div>

Artykuł 9: Prawa autorskie

< /div>

9.1 Z uwagi na przepisy prawa dotyczące praw własności artystycznej i nieuczciwej konkurencji, wszystkie modele, rysunki i kompozycje zaprojektowane przez PaperMints SA, niezależnie od zastosowanej techniki, pozostają jej własnością i nie mogą być imitowane ani powielane. Ich powielanie lub naśladowanie bez uprzedniej zgody stanowi podróbkę lub akt nieuczciwej konkurencji.

Cesja lub fakturowanie kompozycji, filmów, płyt lub negatywów nie pociąga za sobą żadnego odstępstwa od poprzedniego, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
9.2 Skład, folie, płyty,… są własnością PaperMints SA

< /div>

Artykuł 10:

Sprzedane towary pozostają własnością PaperMints SA do czasu pełnej zapłaty faktur.
Jeżeli czek lub jakikolwiek inny rachunek został przekazany, przeszkodą będzie tylko faktyczna realizacja czeku lub pobranie rachunku. jako płatność.
Dostawa towaru do klienta lub przewoźnika przenosi ryzyko na klienta.
Jeśli klient odmówi przyjęcia dostawy z jakiegokolwiek powodu, PaperMints SA ma prawo do zażądać wszelkich kosztów transportu i przechowywania oraz wszelkich innych kosztów lub szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio odmową.

< /div>

Artykuł 13: Jurysdykcja

< /div>

Wszelkie spory powstałe między stronami będą, za wyraźną zgodą, podlegać wyłącznej jurysdykcji Sąd Nivelles.