Pravne omembe

Papermints

52 Rue des Saules
1380 Ohain
Belgija

BE 0859 730 202

Splošni pogoji

Člen 1: Splošne določbe

Ti splošni pogoji veljajo za vse ponudbe družbe PaperMints S.A. ter za vse sporazume in pogodbe, sklenjene med družbo PaperMints S.A. in stranko, ne glede na morebitna nasprotujoča si določila ali morebitne pogoje stranke.
Vsako naročilo pomeni, da stranka brez pridržkov sprejema te pogoje

Člen 2: Ponudba-naročilo-potrditev

2.1 Družba PaperMints S.A. je s svojimi ponudbami zavezana za obdobje največ enega meseca, razen če je določeno drugače.
2.2 Vsa naročila so za stranko nepreklicno zavezujoča in jih ni mogoče preklicati niti preden jih družba PaperMints S.A. sprejme.

Naročila veljajo za sprejeta šele po pisni potrditvi s strani družbe PaperMints S.A.
V primeru neskladnosti med ponudbo in potrditvijo naročila se šteje, da se stranka strinja z vsebino slednje, če v osmih dneh po prejemu pisno ne sporoči svoje zavrnitve ali morebitnih zadržkov.
Naročila, ki jih rezervirajo naši predstavniki, in njihove odločitve niso zavezujoče za družbo PaperMints S.A., dokler jih družba PaperMints S.A. pisno ne potrdi.

Člen 3: Cene

Cene, navedene v potrditvah naročila družbe PaperMints S.A., so priporočene cene.
Blago in storitve se zaračunajo po ceni tarife, ki velja na dan odpreme, tj. izročitve prevozniku.

Člen 4: Obdobja dostave

Navedeni roki dostave so okvirni in v primeru njihovega neupoštevanja stranka nima pravice do regresa.

Člen 5: Sprejem – dostava – odprema

5.1 Pošiljanje in dostava sta vedno na tveganje stranke brez kakršne koli odgovornosti družbe PaperMints S.A., saj se blago šteje za dostavljeno, ko zapusti skladišča, ter prejeto in sprejeto le v naših skladiščih; to velja tudi, če bi na zahtevo stranke blago prepeljali na kraj, ki ga določi stranka. V slednjem primeru podjetje PaperMints S.A. stranki zaračuna davke ter stroške zavarovanja, pošte in pakiranja, za katere veljajo ti splošni pogoji, zlasti določbe iz člena 7. Sprejemanje se nanaša tudi na uporabljeni način pakiranja.

5.2 Vsako dostavo mora stranka ali njen obveznik sprejeti v pisni obliki s podpisom dvojnika dobavnice.

Člen 6: Komponente – odgovornost

6.1 Vse pritožbe je treba poslati s priporočeno pošto v 8 dneh po prejemu. Pritožba nikoli ne pooblašča naročnika za nadomestilo ali prekinitev plačila neplačanih računov.
6.2 V vsakem primeru je odgovornost podjetja PaperMints S.A. po lastni izbiri omejena na odpravo nastalih napak, zamenjavo blaga, odobritev znižanja cene ali vračilo slednjega, pri čemer je izrecno oproščeno plačila kakršne koli odškodnine, tudi v primerih resnih napak.

Člen 7: Plačilo

Če ni pisno določeno drugače, so računi plačljivi v evrih v nominalnem znesku brez popusta.
Mednarodnih plačil je treba opraviti na naš račun IBAN, brez bančnih stroškov za nas.

Člen 8: Višja sila

Primeri višje sile zakonito in brez obveznosti odškodnine podjetje PaperMints S.A. razbremenijo vse odgovornosti v zvezi z roki dobave. V primeru delne ali popolne prekinitve dela si družba PaperMints S.A. pridržuje pravico, da prekliče ali zmanjša pogodbo ali nadaljuje njeno izvajanje, podaljšano za obdobje, ki ustreza trajanju takšne prekinitve, brez obveznosti povrnitve škode. Če se podjetje PaperMints S.A. odloči za odstop od pogodbe, mora o tem s priporočenim pismom obvestiti stranko v roku enega meseca po dogodku, ki je povzročil to odločitev.

Poleg zakonsko določenih primerov se kot okoliščine višje sile štejejo požari, poplave, slabe vremenske razmere, vojne, okvare strojev, stavke, pomanjkanje materiala ali prevoznih sredstev, pomanjkanje osebja … itd., ki ovirajo ali onemogočajo proizvodnjo ali odpremo.

Člen 9: Avtorske pravice

9.1 Zaradi zakonskih določb o pravicah umetniške lastnine in nelojalne konkurence vsi modeli, risbe in kompozicije, ki jih je zasnovala družba PaperMints S.A., ne glede na uporabljeno tehniko, ostanejo njena last in jih ni dovoljeno posnemati ali reproducirati. Njihovo reproduciranje ali posnemanje brez predhodnega dovoljenja pomeni ponaredek ali dejanje nelojalne konkurence.

Prenos ali fakturiranje kompozicij, filmov, plošč ali negativov ne pomeni odstopanja od prejšnjega, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.
9.2 Kompozicije, filmi, plošče … so last podjetja PaperMints S.A.

Člen 10:

Prodano blago ostane last družbe PaperMints S.A. do popolnega plačila računov.
Če je bil posredovan ček ali drug račun, se za plačilo šteje le dejansko unovčenje čeka ali izterjava računa.
Z izročitvijo blaga stranki ali prevozniku se tveganja prenesejo na stranko.
Če stranka iz kakršnegakoli razloga zavrne prejem pošiljke, ima podjetje PaperMints S.A. pravico zahtevati vse stroške prevoza in skladiščenja ter vse druge stroške ali škodo, ki so neposredno ali posredno nastali zaradi zavrnitve.

Člen 13: Pristojnost

Za vse spore, ki nastanejo med strankami, je po izrecnem dogovoru izključno pristojno sodišče v Nivellesu.